Profil

Elmin­is­teren er den pro­fes­sionelle leverandør af arkitek­tonisk og pro­jek­t­belysning.

Vi har en hold­ning til belysning, dens for­mål samt udførelse. Vi råd­giv­er mht. farve­g­en­givelse, farvetem­per­atur, kvaliteten af det hvide lys, blænd­ing, tem­per­atur­påvirkninger fra lyset og mange flere facetter, der er af stor betyd­ning for en opti­meret belysning. Ud fra en række kri­terier, som defineres ud fra hvert belysning­spro­jekt, laver vi en anbe­fal­ing til valg af pro­duk­ter.

Vores kom­pe­tencer under­støttes af førende belysning­spro­du­cen­ter, som vi samar­be­jder med. Udover belysningskvaliteten fokuser­er vi på den effek­tive energiud­nyt­telse i arma­tur­er og deres ter­miske bal­ance, som er med til at sikre den lange pro­duk­tlevetid, og dermed reduc­er­er det sam­lede CO2-aftryk. Vi tilby­der belysning med fremtid­sori­en­terede teknolo­gi­er og har en stor porte­føl­je af kval­i­ta­tive LED pro­duk­ter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *