Stadsarkitekten har en idé – Elministeren fører den ud i livet

Den nord­jyske belysningsekspert, Morten Olivius, inde­haver af Elmin­is­teren, har lev­eret specielle belysningsløs­ninger mange sted­er i Aal­borg gen­nem et langt og tillids­fuldt samar­be­jde med AK Belysning.

Gade­belysning har naturligvis den prak­tiske funk­tion, at den gør det muligt for byens borg­ere og gæster at færdes sikkert i gaderne efter mør­kets frem­brud. Men belysnin­gen har også en æstetisk funk­tion, for den er i høj grad med til at skabe stemn­ing og give byen karak­ter. Der­for gør stad­sarkitek­ter og byplan­læg­gere sig mange tanker om belysnin­gen på gad­er og pladser.
I Aal­borg har kom­munen val­gt at beholde belysnin­gen som en kom­mu­nal funk­tion netop for at sikre både den æstetiske og den praktisk/sikkerhedsmæssige kvalitet af gadebelysningen.

Find­er de spæn­dende løsninger
— Arkitek­ter, designere og vores egen stad­sarkitekt ser mange spæn­dende løs­ninger rundt om i ver­den og får ideer til, hvor­dan de kan passe ind og berige vores egen belysning. Og så bruger vi Morten til at skaffe de specielle ting og råd­give os om, hvor­dan de bedst muligt kan indgå i vores pro­jek­ter, siger entre­priseled­er Morten John Mygind Møller, AK Belysning, og fortsætter:

- Ved ren­over­ing af gade­belysnin­gen ved Svalegår­den i Has­seris skulle de gam­le ombyggede gaslam­per udskiftes. De var rustet op. Val­get stod mellem at skifte til en anden belysning eller frem­stille nye lam­per. Men da vi kun skulle bruge 21 styk, var der ingen pro­du­cen­ter, der ville tage opgaven. Men Morten fandt en leverandør i Frankrig, som ville levere 21 lam­per til nor­mal pris. Pro­du­cen­ten har siden haft Svalegård­slam­p­en i sit kat­a­log. Det er en lampe, som kendes bl.a. fra Nyhavn og Amalien­borg – og nu alt­så i pro­duk­tion i Frankrig.

- Og da vi åbnede Østerå, skulle der være lys i gelæn­derne på broerne. Vores egne folk var usikre på, hvor­dan den opgave kunne løs­es, men så tog jeg kon­takt til Morten Olivius, og det viste sig, at han netop var i gang ved Metro-byg­geri­et i Køben­havn, hvor der skulle være lys i alle håndlis­ter. Den løs­ning kunne vi da også bruge.

Et nord­jysk håndslag
AK Belysning bruger ofte Morten Olivius som leverandør af belysning, og spørg­er man hvor­for, lyder svaret: ”For­di han er nord­jyde”. Heri lig­ger ikke kun, at man taler samme sprog, men nok så meget, at når man har givet hånd­slag på en opgave, så kan AK Belysning være sikker på, at Morten Olivius tager ans­var og kom­mer i mål med opgaven.

- I en travl hverdag klar­er Morten mange af de prak­tiske spørgsmål, som jeg ellers skulle bruge uforholdsmæs­sig meget tid på. Plus at han er god til at finde alter­na­tive løs­ninger. Da vi skulle skabe en speciel belysning ved Porten i Nør­re­gade, havde arkitek­ten forels­ket sig i nogle Queen Elis­a­beth-lam­per på net­tet, men de kost­ede 60.000 kr. stykket. I stedet fandt Morten en min­dre mod­el, der kunne ombygges til udendørs brug, og så var prisen kun 6.500 kr. pr. lampe, siger Morten John Mygind Møller.