Nyheder

Nye FLC220 LED pro­fil­pro­jek­tor­er tilby­der alsidi­ge udendørs belysningsmuligheder

Takket være LED-teknolo­gien er kvaliteten af udvendig belysning blevet løftet til et nyt niveau, hvilket mulig­gør helt nyt, dynamisk og indi­vidu­elt belysnings­de­sign. FLC200 pro­jek­torse­rien er specielt designet til de speci­fikke krav til arkitek­tur og byrum.

Som en ny vari­ant har den min­dre FLC220 LED pro­fil­pro­jek­tor nu tilslut­tet sig den mod­ulære FLC230 LED pro­fil­pro­jek­torserie. Hver enhed leveres som en zoom spot­pro­jek­tor [ZP] til frem­still­ing af skarpt definerede lyscirkler, en ram­me­pro­jek­tor [FP] til belysning af poly­gon­flad­er eller en gobo-pro­jek­tor [GP] til pro­jek­tion af gob­oer på overflader.

Med stør­relser fra 24W til 37W, afs­lut­ter FLC220 LED pro­fil­pro­jek­tor­er serien. Arma­tur­erne bruger to-til-firedelt lins­esys­tem. Mon­teret med LED’er på 3000K som stan­dard og med 4000K til rådighed som alter­na­tiv, kan pro­jek­tor­erne bruges til at opnå særskilte lysef­fek­ter i udendørs områder.

Fra spek­takulære lyspro­jiceringer i park­er til gen­stande eller mon­u­menter belyst med skarpe kon­tur­er, effek­tiv facade­belysning og midler­tidi­ge belysningss­ce­nar­i­er — design­mu­lighed­erne er næsten ubegrænsede. 

Læs mere


December 2019