Elmin­is­teren er en af dan­marks æld­ste web­shops inden­for lam­per og tilbe­hør. Den gik i luften første gang d. 1. juni 2003 og har siden været ind­be­græ­bet af kvalitet og lækkert design.

Bag Elmin­is­teren står Morten Olivius, som hele liv har beskæftiget sig inden­for belysnings branchen, både til pri­vate såv­el som erhverv. I dag er søn­nen Kir­ill ligeledes indtrådt i fir­maet og med en bag­grund som pro­gram­mør fra Aal­borg uni­ver­sitet, er det ham der står bag web­shop­pen. Fælles har de pas­sio­nen for lækkert design, belysning og kvalitet som også er nøgle­in­gre­di­enserne hos Elministeren.

For os, er det altafgørende at vi kan tilbyde vores kun­der en sub­lim oplevelse. Både hvad angår vores udvalg, den enkelte lampe men bestemt også kun­deo­plevelsen som helhed.

Vi har altid et kæmpe udvalg af Design­er lam­per, både til indendørs og udendørs brug. Disse lam­per udvæl­ger vi blandt vores store netværk af leverandør­er fra hele ver­den. Vi er løbende på Mess­er rundt omkring i ver­den og føl­ger på den måde udviklin­gen tæt. Vi har haft æren af at se mange “upcom­ming” designere fra deres spæde start og til de har fået deres velfort­jente anerk­endelse. Det er i sig selv fan­tastisk at være vidende til. Men prikken over i‘et er at se deres pas­sion for at skabe noget unikt.

Med vores mange års erfar­ing i belysnings branchen, har vi tileg­net os en stor viden, som vi meget gerne del­er ud af. Der­for er du naturligvis altid mere end velkom­men til at kon­tak­te os, hvis du har spørgsmål til enten vores pro­duk­ter eller instal­la­tion af disse.

Både til privat såvel som B2b

Elmin­is­teren er ikke kun til private! 
Udover Elministeren.dk har vi også Elministeren.com til B2B kun­der. Vores pro­jekt afdel­ing vare­tager større pro­jek­ter rundt om i lan­det. Og har i dag en stor portofølge, som kan rekvir­eres ved interesse.

Vi råd­giv­er blandt andet om farve­g­en­givelse, kvaliteten af “det hvide lys”, farvetem­per­atur, blænd­ing, tem­per­atur­påvirkninger fra lyset og mange flere facetter. Ud fra en række kri­terier, som defineres ud fra hvert belysning­spro­jekt, laver vi en anbe­fal­ing til valg af produkter.

Vi samar­be­jder med de førende belysnings pro­du­cen­ter og kan der­for altid finde den helt rette løs­ning til det speci­fikke pro­jekt. Vi lig­ger vægt på energiud­nyt­telse i arma­tur­er og deres ter­miske bal­ance, som er med til at sikre den lange pro­duk­tlevetid, og dermed reduc­ere det sam­lede CO2-aftryk. Vi tilby­der med andre ord en fremtid­sori­en­terede løsning.

Se mere til kon­sulentvirk­somhe­den på Elministeren.com

Sådan handler Du hos os

Du skal igen­nem 5 trin for at købe hos Elministeren.dk

  1. Finde den eller de var­er Du ønsker og læg dem i ind­køb­skur­ven, gå herefter til kassen
  2. Ind­tast dine per­son­lige oplysninger
  3. Vælg forsendelses/betalingsmåde
  4. God­k­end vores handelsbetingelser
  5. Tjek at alle oplysninger er kor­rek­te på opsam­lingssi­den og god­k­end beløbet

Bestilling

På Elministeren.dk kan Du kun bestille var­er via vores web­site. Hvis Du har fore­spørgsler til var­er, som ikke er på siden, er Du velkom­men til at kon­tak­te os på tele­fon +45 60653080 eller salg@elministeren.dk

Alle pris­er er inkl. moms og andre afgifter. Pris­erne er dagspriser.
Når Du han­dler med Elministeren.dk indgås aftaler på dansk.

Det er ikke muligt, at se tidligere ordr­er ved log-in på web­si­den. Hvis Du ønsker, at mod­tage en kopi af din ordrebekræf­telse, skal Du sende ne mail til salg@elministeren.dk