Arkitektur

Omkring arkitek­tonisk belysning arrbe­jder vi ofte med arkitek­ter og lys­de­signere. Ambi­tio­nen er at være med på et tidligt stadie i pro­jek­tet og følge vor part­ner gen­nem hele processen og fun­gere som en tillids­fuld sup­port under pro­jek­tets forløb.

Foru­den arma­tur­er kan vi også tilbyde skabe/bokse med installeret elek­tron­ik, dri­vere og styresys­tem med pro­gram­mer­ing. Ved behov hjælper vi også med sim­ple lysberegninger.