Lineære armaturer/LED-bånd (Indendørs)

Vi samar­be­jder med en række leverandør­er, som pro­duc­er­er belysning med LED-bånd og lineære arma­tur­er. Disse belysningstyper kan have flere anven­delses­mu­lighed­er og er gode som grund­belysning, arbe­jds­belysning (lineære arma­tur­er) eller effek­t­belysning (LED-bånd). De kan eksem­pelvis anven­des på min­dre kon­tor­er, stor­rum­skon­tor­er, i møderum, gan­gareal­er, som spe­jl­belysning, i butikker og i pri­vate boliger.

LED bånd har mange spæn­dende egen­sk­aber, og den vigtig­ste er nok, at det giv­er flek­si­bilitet, både på grund af mulighe­den for at bukke bån­det (helt op til 120°) og i kraft af de tekniske egen­sk­aber. Vi kan tilbyde LED-løs­ninger, hvor lyset bliv­er jævnt fordelt og kastet ud i tre ret­ninger eller hvor lyset bliv­er kastet ud til den ene side; der er også mulighed for at opnå en dif­fus spred­ning. LED-bånd kan ind­bygges i møbler, gul­v­belægn­ing, vægge, lofter eller i noget helt andet. Kun fan­tasien sæt­ter grænser.

Lineære arma­tur­er kan fås i mange længder og er per­fek­te som grund­belysning i forskel­lige rum, når de er ind­bygget i loftet. De kan blandt andet med fordel bruges i akustiklofter, hvor belysning bliv­er en inte­gr­eret del. Som pendler er de gode til at give godt og fokuseret arbe­jd­slys, eller ved en sam­men­sæt­ning af flere arma­tur­er (i for­læn­gelse eller hvor de ’ove­lap­per’ hinan­den og hænger i forskel­lige højder) fun­gere som en anderledes løs­ning, hvor funk­tion og æstetik bliv­er forenet.

LED Brands

Luce & Light pro­duc­er­er større LED pro­fil­er, som er veleg­nede til lofter, og min­dre LED-pro­fil­er, som pass­er per­fekt under et køkken­skab, under reol­er og andre typer møbler.

I sit sor­ti­ment har Schmitz/Wila lineære pro­fil­er, som kan ind­bygges i lofter (med og uden en syn­lig kant), påbygges lofter og vægge eller fun­gere som pendler. De tilby­der yderligere LED-pro­fil­er til vægge, som også har en skil­te­funk­tion. Schmitz/Wila leg­er med for­men og laver en ’blød’ udgave af lineær pro­fil, som har en buet form. De har yderligere udviklet en rør­formet belysning, som har en spred­ningsvinkel på hele 270°.

KKDC er kendt for sine gedigne tekniske løs­ninger. Pro­duk­tion af LED-bånd og lineære pro­fil­er er deres spid­skom­pe­tence. De mange stør­relser og design på selve bån­det og pro­fil­er giv­er utal­lige mulighed­er for anven­delse. En af deres pro­duk­t­ny­hed­er er Groove Light, som er slank og ele­gant og med sin stør­relse på 35 mm i høj­den og 6 mm i bred­den kan den bruges til at skabe en spæn­dende effekt i møbler, i butikker og i diverse arkitek­toniske instal­la­tion­er. KKDC pro­duc­er­er også yder­st flek­si­ble LED-bånd med bukkera­dius på 120°.

Lin­iLED er kendt for sine imponerende LED bånd og pro­fil­er. Deres gelæn­der med ind­bygget LED er en gen­nem­ført løs­ning, som er både funk­tionel og har et enkelt og flot arkitek­tonisk udtryk. De mange LED løs­ninger, høje tekniske kvalitet og mulighed for at pro­duc­ere kun­de/pro­jekt-tilpassede løs­ninger gør, at deres LED bånd og pro­fil­er kan anven­des i rigtig mange forskel­lige typer projekter.

Læs mere


Hadler

SL 67.2

SL 20.2

KKDC

Momo L

Timi-Glow

Tana

Lini-Glow

LiniLED

Top LED diffust

Top LED bånd

Gelænder med LED 48,3mm

Gelænder med LED 60x40mm

Luce & Light

Profile 4.6

Profile 2.6

Brenta

UNONOVESETTE

iWash

WILA

System 40

Strada

Size

S60 Flex