Loftmonteret (Indendørs)

I langt de fleste pro­jek­ter udgør loft­mon­teret belysning basis. Loft­mon­teret belysning har mange anven­delses­mu­lighed­er og kan fun­gere som almen grund­belysning, arbe­jds­belysning eller stemn­ings­belysning. Deru­dover kan du med den rette loft­belysning være med til at under­støtte og fremhæve ele­menter, der ønskes særlig fokus på. Men i langt de fleste til­fælde er det vigtig­ste, at loft­belysning giv­er tilstrække­ligt lys uden at blænde.

Professionel belysningsleverandør — Loftmonteret

Med en pro­fes­sionel belysningsleverandør som Elmin­is­teren er du sikker på at få en leverandør, som har stor erfar­ing med råd­givn­ing, udvæl­gelse og ikke mindst lever­ance af pro­fes­sionelle kvalitetsprodukter. 

Vi har stor erfar­ing og kan være behjælpelige, hvad enten det gælder plan­lægn­ing af loft­mon­teret belysning i nybyg­geri eller udskift­ning af den eksis­terende belysning.
Alt efter hvilken type pro­jekt, der arbe­jdes med, kan vi levere ind­byggede arma­tur­er, påbyggede loft­lam­per eller ned­hængte lam­per til kon­tor­er, trappeop­gange, bib­liotek­er, museer, banker, messe­cen­tr­er osv.

Unikke loft­mon­terede lamper

Lam­pedesign har igen­nem årene udviklet sig meget og udgør i dag ofte et cen­tralt ele­ment i den arkitek­toniske oplevelse. Her kan blandt andet nævnes lam­per som svævende lysringe, som i høj grad bidrager til rum­mets indret­ning. Deru­dover er klas­siske arma­tur­er til ind­bygn­ing, pla­fonder med eller uden ind­bygget nød­bat­teri fort­sat aktuelle og kan med rette anven­des i en lang række pro­jek­ter, hvor der ønskes et mere enkelt look.
I vores sor­ti­ment af loft­lam­per find­er du også en række påbygn­ingsar­ma­tur­er, klas­siske pendler og pom­pøse lysekroner.

Fokus på brands til B2B

Som belysningsleverandør og råd­giv­er inden­for B2B-markedet ser vi det som essen­tielt at kunne tilbyde vores kun­der en bred vifte af blandt andet loft­lam­per. Vi har i dag agen­tur på en lang række prisvin­dende brands og kan med udgangspunkt i deres pro­duk­tkat­a­loger give dig de bed­ste forud­sæt­ninger for et vel­lykket belysningsprojekt.

Blandt vores pro­duk­ter find­er du loft­lam­per fra Luce&Lights’ univers. En pro­du­cent der har fokus på at skabe belysningsløs­ninger i god kvalitet og i enkelt, stil­rent design.
Schmitz/Wila pro­duc­er­er forskel­lige udgaver af loft­lam­per med adskil­lige mon­ter­ingsmu­lighed­er og anvendelsesscenarier.

Ud over de oven­nævnte mærk­er kan vi levere loft­mon­teret belysning fra Vib­ia, Luce­plan, Flos, Belid, Darø, Frand­sen og flere.

Kon­takt os gerne for en uforplig­tende snak vedr. dit projekt.

Læs mere


Luce & Light

Teko 7.0

Teko 5.1

Ello in 3

Bitpop 4.1

Bitpop C

WILA

S74 rund

Variatic

Tubo

Avis Pro