Projekter

Størst­ede­len af vores arbe­jde består i at inspirere, råd­give, doku­mentere og sup­port­ere omkring belysning. Dette gælder lige fra starten hos arkitek­ter og lys­de­signere og til beslut­nings­fasen hos kun­den samt instal­la­tion i samar­be­jde med entre­prenør og/eller el-installatør.

Hos Elmin­is­teren har vi fokus på at være objek­tive og oprigtige, så vi frem­står som en tro­værdig samar­be­jdspart­ner både på det enkelte pro­jekt og gerne i et fortløbende samarbejde.

I og med at Elmin­is­teren har eksklu­sive forhan­dlinger af mange inter­na­tionale belysning­spro­duk­ter, så kan vi til­føre inspi­ra­tion fra andre pro­jek­ter, løse mange spe­cialop­gaver og levere al den nød­vendi­ge doku­men­ta­tion. Det gælder lige fra det enkle pro­duk­t­dat­a­blad til lys­bereg­ninger og instal­la­tions- og vedligeholdelsesmanualer.
Vores fokus er at under­støtte de forskel­lige process­er i et pro­jekt, så alle parter har nød­vendi­ge oplysninger og kan løse deres opgaver hur­tigt og konkret. Det giv­er tillid, og efter­hån­den har vi fået opbygget et stort netværk og kan i mange opgaver tilbyde kom­plette belysningspakker, så instal­latøren kun skal hen­vende sig et sted for at få lev­eret belysnin­gen til sin opgave.

Vi har både tekniske og arkitek­toniske kom­pe­tencer hos Elmin­is­teren og kan der­for ”tale” forskel­lige sprog under­ve­js i pro­jek­tet, hvilket gør vores råd­givn­ing tro­værdig og kompetent.

Læs mere


Indendørs projekter
Udendørs projekter